Dr.iur. Diana Hamkova

Sworn Advocate

Experience

From 2001 till 2002 - pedagogical work at the Police Academy of Latvia, Criminal Law Sciences Department, position held – lecturer in the study course “Criminal Law”.

From 2002 until now - reading study course “Criminal Law. Special Part at the University of Latvia Faculty of Law, Criminal Law sciences Department;

Since 2011 – assistant professor at the Criminal Law Sciences Department of the University of Latvia. In addition to the main occupation, has read the course “Actual Problems of Criminal Offence's Qualification” for prosecutors and also has taken part in working groups on the development of several draft-laws. Participation in 19 scientific conferences, including 12 international conferences with the reports on topical criminal Law issues.

Education

2008. PhD studies at the University of Latvia, Department of Legal Sciences sciences, Criminal Law sub-branch.
2001. Master studies at the Police Academy of Latvia. Master’s degree in Law, the Criminal Law subbranch.
1999. Police Academy of Latvia. Lawyer’s qualification.
1990. Riga Secondary school No.7; secondary education.

Academical degree

2009. September 15 PhD (Dr.iur) degree in Law, Criminal Law sub-branch.

Publications

 1. Kur robežojas vārda brīvība un goda aizskaršana? Jurista Vārds, 03.12.2002., Nr.24;
  (“Where is the verge of freedom and the defamation?” magazine “Jurista Vārds” 03.12.2002., No. 24)
 2. Kā sargāt valsts amatpersonas godu un cieņu? Jurista Vārds, 11.02.2003., Nr. 6;
  (“How to protect the official’s honour and dignity?, magazine, Jurista Vārds, 11.02.2003., No. 6)
 3. Gods un cieņa kā noziedzīga nodarījuma objekts. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2003., 27-28.02, Rēzekne;
  (The honour and the dignity as the object of the offence”, the materials for the internationals scientific, 2003., 27-28.02, Rēzekne)
 4. Vai Krimināllikums ir diskriminējošs?. Diena, 14.07.2003;
  (Is Criminal Law discriminatory? newspaper: Diena, 14.07.2003)
 5. Cietušais goda un cieņas aizskaršanas deliktā. LU raksti, sēj. 657., 2003;
  (“Casualty in the defamation delict”, publications of the University of Latvia, issue 657, 2003)
 6. Neslavas celšanas krimināltiesiskie aspekti. LU raksti, sēj. 665., 2003;
  (The criminal aspect of the defamation, publications of the University of Latvia, series 665, 2003)
 7. Тенденции  дальнейшего  развития Уголовного Закона Латвии. TEISE, 48, 2003;
  (The tendencies of development of the Criminal Law of Latvia”, TEISE, 48, 2003)
 8. Право на свободу выражения своего мнения и защита репутации  других лиц.  Москва,  МГУ, 2004, материалы III международной конференции 29-30 мая 2003г.;
  (The right for the freedom of speech and the protection of the reputation of others, Moscow, 2004, the material for the III international conference May 29-30, 2003)
 9. Kāda ir kriminālatbildība par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Jurista Vārds, 24.02.2004. Nr.7;
  (What is the criminal liability for violating the road traffic regulations. magazine “Jurista vārds”, 24.02.2004. No.7)
 10. Kāda ir kriminālatbildība par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Jurista Vārds, 02.03.2004. Nr.8;
  (What is the criminal liability for violating the road traffic regulations. magazine “Jurista vārds”, 02.03.2004. No.8)
 11. Честь и достоинство как объект уголовно-правовой и гражданско - правовой защиты, Москва, МГУ 2005г, материалы IV международной конференции 27-28 мая 2004г.;
  (Honour and dignity as the object for the criminal law and civil law protection”Moscow, 2005, material for the IV international conference, May 27-28, 2004)
 12. Goda un cieņas krimināltiesiskā aizsardzība Baltijas jūras reģiona valstīs. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Rīga, 2006;
  (“The protection of the honour and dignity in  the criminal law in the Baltic sea region’ countries” Materials for the scientific conference, Riga, 2006).
 13. Уголовно-правовая защита чести и достоинства государственного должностного лица. Москва, МГУ 2007г., материалы II Российского Конгресса 31мая - 1июня 2007г.;
  (“The protection of the honour and dignity of the official in the criminal law”, Moscow, 2007, materials for the II congress in Russia, May31-June 1, 2007)
 14. Vai bērna pornogrāfija Latvijā nav sodāma? Jurista Vārds, 27.03.2007, Nr.13;
  (Is the child pornography penal in Latvia? magazine”Jurista Vārds”, 27.03.2007, No. 13)
 15. Gods un cieņa kā krimināltiesiskās aizsardzības objekts Baltijas reģionā. Jurista Vārds, 08.05.2007., Nr. 19;
  (“Honour and dignity as the object in the criminal law protection in the Baltic region”magazine, Jurista Vārds, 08.05.2007., No. 19;)
 16. Goda un cieņas civiltiesiskās un krimināltiesiskās aizsardzības nianses. Jurista Vārds, 15.01.2008., Nr.2;
  (The nuances of the honour and dignity of the civil and administrative law protection”, magazine “Jurista Vārds”, 15.01.2008., No. 2)
 17. Конструкция уголовно-правoвой нормы как один из способов противодействия преступности. Москва, МГУ 2008г, материалы III Российского Конгресса 29-30 мая 2008г.;
  (The development of the criminal law’s norm as one of the preventive means of crime”, Moscow, 2008, materials for the III congress in Russia, May 29-30, 2008).
 18. „Būt vai nebūt” goda un cieņas krimināltiesiskai aizsardzībai. Jurista Vārds, 10.02.2009., Nr.6;
  (The criminal Law protection of honour and dignity, “to be or not to be”, magazine”Jurista Vārds” 10.02.2009, No. 6)
 19. Cieņas izpratne bioētikā. Jurista Vārds, 2010.g. 25.maijs, Nr. 21;
  (The understanding of dignity in bioethics”, magazine “Jurista Vārds” 2010.g. 25.maijs, No. 21)
 20. Neslavas celšana plašsaziņas līdzekļos. Jurista vārds, 2010.g. 7.septembris, Nr. 36;
  (“Defamation in the mass media”, magazine, Jurista Vārds”, September 7, 2010, No. 36)
 21. Политика уголовных наказаний и процессы глобализации. Москва, МГУ 2010, материалы V  Российского  Конгресса 27-28 мая 2010г.;
  (“The politics of the crime punishment and the globalisation processes, Moscow, 2010, material for the V Russian congress, May 27-28, 2010).
 22. Morālais kaitējums un ar to saistītie problēmjautājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts un tiesību aktuālās problēmas” zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils Universitāte: Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010;
  (“The moral detriment and the issues. International scientific conference “The state and the problems of law” scientific issue, University of Daugavpils, Publishing house Saule, 2010)
 23. Развитие уголовно-правовой защиты чести и достоинства в Латвии. Москва, МГУ 2011, материалы VI Российского Конгресса 26-27 мая 2011г.;
  (The development of the Criminal Law protection of the honour and dignity in Latvia.” Moscow, 2011, the material for the congress in Russia may 26, 27, 2011)
 24. Krimināltiesību globalizācijas procesi un kriminālsods. Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums „Aktuālās tiesību realizācijas problēmas”, 2011.gads.
  (The globalisation processes of the Criminal Law and the criminal punishment” University of Latvia, issue of publications of the 69th conference “The current problems of the realisation of rights”, 2011)